Architects in Brussels – Wie zijn we?

De ambities

Architecten stellen dagelijks vast dat hun beroepspraktijk in de lijn moet liggen van bevoegdheden die op regionaal vlak van toepassing zijn – urbanistische reglementeringen, energetische prestaties, milieunormen, enz.

Een herstructurering van de associatieve wereld drong zich dan ook op; de architecten moeten inderdaad hun stem kunnen laten horen in de politieke sferen, in het overheidsapparaat en in de economische wereld van hun regio; de architecten moeten bovendien werkelijk bevoorrechte partners worden in alle debatten in verband met hun specialiteit.

Naar het voorbeeld van hun Vlaamse en Waalse regionale confraters, BVA (Bond van Vlaamse Architecten) en UWA (Union Wallonne des Architectes), hebben de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve beroepsverenigingen hun krachten verenigd en dit jaar een finale vorm gegeven aan ARiB (ARchitects in Brussels).

Het is een opzettelijke keuze van haar leden - en trouwens in haar statuten bevestigd - dat ARiB duidelijk in de richting gaat van een open, multiculturele en meertalige vereniging: het moet een portaal worden voor alle architecten die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ARiB heeft eveneens als bedoeling alle krachten en energieën te verenigen: zowel deze die uitstralen van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve beroepsassociaties als die van niet geaffilieerde architecten die bedacht zijn op de bescherming van de praktijk van de architectuur.

In het kader van haar regionale impactsfeer en gedreven door de internationale straling van de hoofdstad van Europa, zal ARiB ernaar streven een afspiegeling te zijn van de zorgen van haar leden, hen alle nodige informatie verstrekken, hun opleiding voortdurend bijschaven en hun beroepspraktijk promoten.

Het spreekt van zelf dat ARiB, naast deze “externe” uitdagingen, ook “interne” uitdagingen zal aannemen en de stem en de eisen van de architecten vast en zeker zal laten horen op niveau van de Orde.

Ook bouwmeesters zullen attent worden gemaakt op het gewicht van de condities waarin een kwalitatieve architecturale en urbanistische oefening tot stand komt, welke trouwens ook van openbaar nut is.

De objectieven

Informeren

Verordeningen, nieuwe regelgevingen, nieuwe voorschriften dagen vaak op zonder dat de architecten geïnformeerd worden over hun bestaan zodat zij de impact ervan niet eens kunnen inschatten op niveau van de prestaties en van de verantwoordelijkheden.

Ons eerste objectief bestaat erin de architecten informatie te verlenen in verband met al deze materies.

Opleiden

Diezelfde regelgevingen en wetgevingen moeten niet alleen tot en met kunnen begrepen worden door iedereen maar ook de gevolgen ervan op de activiteit moeten duidelijk zijn en het dagelijkse gebruik ervan grondig worden uitgelegd.

Men weet eveneens hoe de stijging van de professionele kwaliteit bij de opdrachtgevers en bij alle andere gesprekspartners de architecten ertoe verplicht het kwaliteitspeil van hun prestaties en van hun beroepspraktijken steeds te verhogen.

Met ons tweede objectief wensen wij de architecten de opleidingen te verstrekken om al deze nieuwe uitdagingen sereen te kunnen trotseren.

Promoten

Sommige vaststellingen verwijzen duidelijk naar een tekort aan actieve promotie en aan communicatie: het uitstekende niveau van sommige architectuurprojecten en van sommige jonge talenten is bijvoorbeeld dikwijls amper gekend; de onroerendgoedsector speelt zich af in een internationale dimensie waar een sterke promotionele reactiviteit geëist wordt; het feit dat er té weinig gesproken wordt over het belang van de architecturale kwaliteit en van de culturele impact ervan vergt communicatie.

Met ons derde objectief wensen wij de bijdrage van de architectuur en van de architecten te promoten bij de openbare overheden en bij de bouwmeesters, zowel regionaal als internationaal.

De belangen van haar leden ondersteunen

- Op extern vlak:

De wettelijke en reglementaire voorschriften waaraan ons beroep wordt onderworpen worden over het algemeen bediscussieerd gedurende debatten waarop de architecten niet eens aanwezig zijn.

programme_ARIB_2009_09.docx

Wedstrijden en aanbestedingen worden georganiseerd zonder enig respect voor de werkregels en voor de beroepsethiek van de architecten.

- Op intern vlak:

Onaanvaardbare heffingen op het lidmaatschapsgeld, disciplinaire sancties met veranderlijke beoordelingen, dure hervormingen, een overdreven aantal gemachtigden: dit zijn maar enkele oorzaken van een met de dag groeiende ontevredenheid van de architecten ten opzichte van de Orde.

Ons vierde objectief bestaat er bijgevolg in op al deze fronten aanwezig te zijn om de belangen van onze leden te verdedigen.

De strategie

Informeren

Reeds bestaande zaken opnieuw creëren is absurd en heeft geen zin. Wij gaan bijgevolg samenwerkingsopportuniteiten en synergieën tot stand brengen met organisaties die operationeel zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bvb het BAO.

Opleiden

Wij zijn de mening toegedaan, net zoals voor wat betreft de informatie, dat voorrang moet gegeven worden aan samenwerkingen met reeds bestaande organisaties, voor zover de praktische opleidingen ivm reglementering en voorschriften - wij denken namelijk aan de EPB - gegeven worden door diegenen die het eerst in aanmerking komen, namelijk de architecten. Wat betreft het samenwerken denken wij ondermeer aan het BIM en aan het BAO.

Inzake beroepspraktijk en beheer van een architectenbureau zijn wij van plan om samen te werken met structuren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die gebonden zijn aan de universitaire wereld, zoals ICHEC-kmo en Solvay-kmo.

De opleidingen die bestemd zijn voor stagiair-architecten moeten ontwikkeld worden in het kader van een nieuwe structuur op regionaal niveau. Deze structuur zou zich kunnen steunen op een samenwerking met de Orde.

Promoten

Het ICASD (Informatie Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design, die ondermeer uitgever is van A+) heeft recent onderdak gevonden in het Architectenhuis waar ARiB trouwens ook zetelt; dit laat ons toe een eventuele samenwerking te bedenken met deze structuur die over een brede ervaring beschikt op gebied van communicatie en uitgeven van professionele informatie.

Parallel met deze “media” aanpak moeten wij ook naar meer samenwerking streven met de competente Ministeries op regionaal vlak en met de eraan verbonden organen zoals Brussels Export en de BECI; dankzij het promoten van het economische gewicht en van het belangrijke tewerkstellingspotentieel zal ons beroep werkelijk een hoofdrol kunnen spelen, zowel op lokaal vlak als op de export.

De belangen van haar leden ondersteunen

- Op extern vlak:

ARiB moet aanwezig zijn in alle debatten rondom reglementaire zaken; maar daarvoor moet zij eerst erkend worden als een bevoorrechte gesprekspartner. Dit leidt ons ertoe contacten te leggen met diverse Ministeries en administraties; ook belangrijke communicatiecampagnes zullen worden ondernomen.

Een code voor goede praktijken ivm wedstrijden en aanbestedingen werd door de vorige regering oppunt gesteld; wij zijn het nu die de juiste toepassing ervan moeten promoten en nazien. Het is echter een kolossale opdracht die vaak aan de bevoegdheden van de Orde grenst. ARiB moet bijgevolg actief deelnemen aan deze taak, samen met de overige regionale verenigingen.

Zoals het trouwens het geval is in andere landen moeten wij nu ook werken aan het bepalen van correcte vergoedingen voor onze prestaties en kampen tegen het uitsluitende gebruik van economische criteria in de selectieprocedures van openbare aanbestedingen.

- Op intern vlak:

Wij moeten voortaan een kritische blik werpen op de activiteiten en op de werkwijze van de Orde, maar wij moeten tegelijk ook voorrang geven aan een dialoog; de bedoeling is hier de Orde ertoe aanzetten tot het toepassen van een coherente jurisprudentie, tot de vereenvoudiging van de structuren, tot kostenverminderingen en ten slotte tot een hervorming waarin rekening wordt gehouden met de regionale werkelijkheden.

De middelen

De middelen waarover wij tegenwoordig beschikken zijn echter niet evenredig aan onze objectieven; het lidmaatschapsgeld zal ons ambitieus programma helaas niet kunnen dekken.

Wij moeten bijgevolg andere financieringsbronnen vinden:

  • Service aan de leden tegen betalende voorwaarden
  • Structurele commerciële steun
  • Projectmatige regionale overheidssubsidies – opleiding, promotie, enz.

 

Conclusie

Wij mikken hoog, de uitdagingen zijn enorm en de ambitie is groots. Wij gaan er alleen geraken met uw actieve steun.

Talrijke confraters hopen dat er eindelijk een gesprekspartner komt die hun belangen behartigt, die hun verlangens kan overbrengen en die hun excellentie kan promoten. Laat ons ermee starten! Samen. Nu.

ARiB, Architects in Brussels, bestaat … Hoe kunnen wij bijdragen tot haar ontwikkeling? Door iedereen bewust te maken van het feit dat architectuur een uitdrukking is van de cultuur, dat architecturale creatie, kwaliteit van de gebouwen, harmonieuze integratie ervan in het leefmilieu, respect voor de natuurlijke of stedelijke omgeving en voor het patrimonium werkelijk een kwestie is van openbaar nut.

Daarvoor moeten de nodige condities aanwezig zijn.

Philemon Wachtelaer, Voorzitter

Eric Gillot, Penningmeester Igor Baworowski, Bestuurder

Georges Brutsaert, Bestuurder Bruno Clerbaux, Bestuurder

Michaël Elias, Bestuurder Jan Ketelaer, Bestuurder

Christian Lasserre, Bestuurder Frédérick Luyckx, Bestuurder

Francis Marlière, Bestuurder Tony Martin, Bestuurder

Michel Procès, Bestuurder Serge Roose, Bestuurder

Savina van de Put, Bestuurder Rik Van Rossen, Bestuurder

Jean-Pierre Vienne, Bestuurder Isidore zielonka, Bestuurder

Documents: